การอบรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management ) ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง ICT for Flipped Classroom”

ในวันที่ 3 ก.ค. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management )
ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง ICT for Flipped Classroom”

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
???

Translate »