ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

อบรมหลักสูตรการสร้างคลิปวีดีโอเพื่องานธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้างคลิปวีดีโอเพื่องานธุรกิจ
รุ่นที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรการสร้างคลิปวีดีโอเพื่องานธุรกิจ
โดยมีวิทยากร : อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง อาจารย์วรกร พิมพาคุณ อาจารย์ไหมคำ ตันติปทุม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย