อบรมการการสร้าง animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate cc

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมการการสร้าง animation
ด้วยโปรแกรม Adobe Animate cc

โดยวิทยากร คุณมุ่งมาศ
ผู้จัดการบริษัท animate station

วันที่ 2 มิถุนายน 2561