โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่3
สาขาวิชาการตลาด การจัดการ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 3 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ