คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจฯ

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (w.ศ.2563-2565)
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565
วันที่ 26 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...