กิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม และดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »