การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่1ปี2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่1ปี2565
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565เวลา
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม