“พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล” 3

“พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลโครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล”
โดยฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง ไมค์โครโฟน และการจัดแสง
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม