โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ (WIL)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ (WIL)
ในรูปแบบ online meeting โดยผ่าน Google Meet และในรูปแบบปฐมนิเทศในที่ตั้ง
วันที่28 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร19)

         

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...