การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล ชั้น 2
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »