การอบรมในโครงการการเป็นผู้ประกอบการ Thailand 4.0 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการอบรมในโครงการการเป็นผู้ประกอบการ Thailand 4.0 ภาคปกติ
ณ อาคารCL01 ห้อง CL203 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการ Thailand 4.0 โดยมีบรรยากาศการอบรมดังนี้ ???

Share to ...