ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายก่อเกียรติอภิญาตกุล, น.ส.ชุตินันท์ หงส์ประสิทธิ์ และอาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายก่อเกียรติอภิญาตกุล, น.ส.ชุตินันท์ หงส์ประสิทธิ์ และอาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ์ นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาการตูนย์แอนิเมชัน 3 มิติ กระตุ้นจิตสำนึกการคุมกำเนิดในวัยเรียน”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...