ภาพบรรยากาศ การรับรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศ การรับรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ