การประกวด “บุรุษ-ธิดา Management Freshy Boy & Girl 2019”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการประกวด “บุรุษ-ธิดา Management Freshy Boy & Girl 2019” วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวีไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...