ข่าวเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสาขาวิชาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้ร่วมจัดกิจกรรม Open House “

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม Open House คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

โครงการการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษใหม่สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 14 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read More